Skilmálar

Leigan

Það er einfalt að leigja stólabíl og hérna er það helsta sem leigutakar þurfa að hafa í huga.

  • Leigutaki þarf að hafa gilt ökustkírteini.
  • leigutaki sækir bílinn í Garðatorg 7.4
  • Leigutaki ákveður hvenær bílnum verður sóttur og hvenær skilað í samráði við Stólabíla.
  • Leigutaki greiðir fyrir leigutímann fyrirfram.
  • Kreditkortanúmer þarf að fylgja leigunni sem trygging fyrir óvæntum uppákomum.
  • Leigutaki fær bílinn með fullan eldsneytistank og skilar bílnum með fullan eldsneytistank.
  • Leigutaki ber ábyrgð og skal á að hugsa vel um bílinn á meðan leigutíma stendur.
  • Komi til tjóns bótaskylt úr kaskótryggingu ökutækisins þá ber leigutaka að greiða eigin áhættu samanber skilmálum Stólabíla.
  • Leigutaki fær leiðbeiningar um noktun öryggisbúnaðar fyrir hjólastóla þegar bílinn er afhentur leigutaka.

Skilmálar

1.     Undirritun

1.1.  Leigutakisamþykkir skilyrði og skilmála leigunnar með því að undirrita leigusamninginnþennan. Leigutakinn er útnefndur í leigusamningnum.

1.2.   Með undirritun leigusamningsins ogástandsskýrslu ökutækisins staðfestir leigutakinn að ökutækið og aukabúnaðurþess sé í góðu ástandi.

1.3.  Meðundirritun leigusamningsins samþykkir leigutakinn að bílaleigan gjaldfærileigugjaldið á kreditkort hans, ásamt öllum öðrum kostnaði sem leigutaka ber aðgreiða bílaleigunni, samkvæmt skilyrðum bílaleigunnar. Bílaleigunni er heimiltað gjaldfæra allar tjónabætur á kreditkort leigutakans sem tengjast leigunni,svosem vegna skemmda á ökutækinu á meðan ökutækið var í samningsbundinni vörsluleigutakans. Ákvörðun um tímasetningu greiðslu og hvort hún sé innt af hendiöll í einu eða með afborgunum er alfarið í höndum bílaleigunnar. Bílaleiganáskilur sér þennan rétt í allt að 12 mánuði eftir að leigusamningurinn er áenda.

1.4.  Þaðkreditkort sem framvísað er við upphaf leigunnar gildir meðan á henni stendurog ekki er hægt að skipta um kreditkort.

1.5.  Greiðamá fyrir skemmdir á ökutækinu með mismunandi greiðslumáta.

 

2.     Upphaf leigunnar

2.1.  Leigutakisamþykkir að bílaleigunni sé heimilt að taka frá heimild á samþykktukreditkorti (MasterCard, Visa eða American Express sem er á nafni leigutakans).Debetkort er einungis samþykkt ef leigutaki samþykkir að taka á sig þá áhættuað fá hluta heimildarinnar ekki endurgreiddan. Þetta er vegna þekkst og algengssamskiptavandamáls milli útgefanda debetkorta og færsluhirðis. Bílaleigan berekki ábyrgð á því ef fráteknar heimildir á debetkortum tapast. Upphæðheimildarinnar nær yfir áætlaðan kostnað aukabúnaðar, eldsneytis, mögulegra viðbótardaga,vegagjalda, stöðusekta, umsýsluþóknunar og annarra mismunandi gjalda.

2.2.  Ökumaðurskal vera orðinn 18 ára gamall. Allir ökumenn skuluhafa haft ökuskírteini sitt í a.m.k. eitt ár fyrir upphaf leigutímabils. Ökumaðurinnskal hafa gilt ökuskírteini í allan þann tíma sem tilgreindur er íleigusamningnum. Að öðru leyti gilda íslensk lög um ökumanninn.

2.3.  Viðbótargjald vegna ungra ökumanna skal gilda um ökumenn semeru 18-19 ára.

2.4.  Öllumökumönnum er gert að framvísa viðeigandi ökuskírteini, sem gildir fyrir leigðanökutækjaflokk, við upphaf leigutímabilsins.

2.5.  Viðupphaf leigutímabils fær leigutakinn ökutækið afhent með fullum eldsneytistanki.Leigutakinn ber ábyrgð á því að fylla á tankinn með réttu eldsneyti á meðan áleigutímabili stendur. Rétt eldsneyti er tilgreint í leigusamningnum.

 

3.     Meðan á leigutímabili stendur

3.1.  Þaðer á ábyrgð leigutakans að tryggja gætilega og ábyrga meðhöndlun og aksturökutækisins. Aðeins leigutaka og öðrum skráðum viðbótarökumönnum, sem uppfyllaskilyrðin í 2. grein, er heimilt að aka ökutækinu. Leigutaki er ábyrgur fyriröllu tjóni gagnvart þriðja aðila eða eignum hans, sem ekki heyra undir lögbundnatryggingu gagnvart þriðja aðila, samkvæmt íslenskum lögum.

3.2.  Komitil áreksturs eða slyss, skal leigutaki tafarlaust gera viðeigandilögregluyfirvöldum viðvart, sem og bílaleigunni. Ökumaðurinn má ekki yfirgefaslysstað fyrr en hann hefur gert bílaleigunni og/eða yfirvöldum viðvart og hannskal fylla út tjónaskýrslu sem lýsir atvikinu. Ef annar aðili er viðriðinnatvikið skal hann leggja sitt af mörkum og skrifa undir tjónaskýrsluna.Tilkynni leigutakinn ekki um tjón meðan á leigutímabili stendur, skal hann beraallan kostnað sem fellur til vegna atviksins. Þurfi leigutakinn að skipta umökutæki mun bílaleigan leitast við að útvega það þegar tjón á fyrra ökutækihefur verið afgreitt að fullu. Þetta er hins vegar engin trygging fyrir öðruökutæki og bílaleigan áskilur sér rétt til að neita leigutaka um nýtt ökutækieða ökutæki í sama flokki og það sem varð fyrir tjóninu, þar á meðal en ekkieingöngu vegna atvika þar sem árekstur eða slys er vegna gáleysislegs akstursleigutaka eða viðbótarökumanns, leigutaki neitar að greiða fyrir tjón eðaneitar að skrifa undir nauðsynlegar skýrslur.

3.3.  Ítilvikum þar sem nauðsynlegt er að draga ökutækið vegna slyss eða áreksturs berleigutaki allan kostnað sem fylgir því. Verðið er alfarið ákvörðunbílaleigunnar.

3.4.  Leigutakiber ábyrgð á að skila ökutækinu á leigustaðsetningu bílaleigunnar. Sé ökutækinuekki skilað á leigustaðsetningunu ber leigutakinn ábyrgð á öllum kostnaði semfellur til við að koma ökutækinu aftur til höfuðstöðva bílaleigunnar, óháðástandi ökutækisins, vegum eða veðurskilyrðum.

3.5.  Leigutakiber ábyrgð á að skipuleggja ferð sína vel þannig að hann sé meðvitaður umástand vega, veðurspá og allar vegalokanir eða almennar viðvararnir.

3.6.  Leigutakaer óheimilt að:

3.6.1.     Aka á hálendisvegum sem merktir eru F áopinberum kortum, ásamt Kjalvegi (vegi 35) og Kaldadal (vegi 550) nema á 4WD(fjórhjóladrifnum) jeppa eða jeppling sem bílaleigan samþykkir að hæfi akstri áslíkum vegum. Sé brotið gegn þessari grein er bílaleigunni heimilt að ógildasamninginn og gera ökutækið upptækt. Enn fremur getur bílaleigan lagt á sektvegna mögulegra skemmda, sem nemur 100.000 kr. Sé þessi sekt lögð á leigutakannhefur það ekki áhrif á skyldur hans til að greiða fyrir aðrar skemmdir eðakostnað.

3.6.2.     Aka í eða yfir ár og/eða fljót. Þetta bann á ekkivið um ökutæki sem bílaleigan fellst á að hæfi fyrir slíkan akstur, hins vegarskal leigutakinn taka fulla ábyrgð á afleiðingum slíks aksturs. Slíkur aksturer á ábyrgð leigutakans og leigutakinn skal kynna sér tryggingaskilmála ogskilyrði í þessu tilliti.

3.6.3.     Aka á slóðum eða stígum sem ekki hafa vegnúmer,á ströndum eða öðrum svæðum sem eru „utan vega“.

3.6.4.     Aka í skafrenningi og ísingu. 3.6.5. Notaökutækið á nokkurn hátt sem gengur gegn íslenskum lögum eða þeim skilyrðum semkveðið er á um í leigusamningnum og í ákvæðum hans og skilmálum.

3.7.  Leigutakinner ábyrgur fyrir kostnaði við áfyllingu eldsneytis og öllum kostnaði semtengist akstri meðan á leigutímabili stendur. Leigutímabil leigutaka hefstþegar hann sækir ökutækið og er á enda þegar bílaleigan staðfestir að ökutækiog lyklum hafi verið skilað og ökutækið yfirfarið. Leigutaki skal skilaökutækinu á afgreiðslutíma til starfsmanns á samþykktri leigustaðsetningu, svobílaleigan geti yfirfarið ökutækið við skil. Ef leigutaki kýs að skilaökutækinu utan afgreiðslutíma eða hefur yfirgefið svæðið áður en bílaleiganyfirfer ökutækið gerir leigutaki það á eigin ábyrgð og er áfram ábyrgur fyrirástandi ökutækisins þar til starfsmaður bílaleigunnar hefur yfirfarið það.

3.8.  Kílómetramælirinnsem framleiðandinn hefur sett upp inni í ökutækinu sker úr um samtalskílómetrafjölda (km) sem ökutækinu hefur verið ekið meðan á leigutímabilistendur. Allar tilraunir til að breyta lestri kílómetramælisins eða aftengjahann teljast vera vítaverð vanræksla og brot gegn þessum samningi.

3.9.  Reykingareru bannaðar í ökutækinu. Komi í ljós að þessi regla hafi verið brotin áskilurbílaleigan sér rétt til að sekta leigutakann samkvæmt verðskrá bílaleigunnar.Ef ökutækinu er skilað í óviðunandi ástandi eða það eru óhreinindi eða ólyktinni í ökutækinu skal leigutakinn greiða þrifagjald. Öll verð eru ákvörðuð afbílaleigunni.

3.10.                Leigutaki ber fjárhagslega ábyrgð á öllumstöðu-, hraða- og umferðarsektum, sem og á öllum veggjöldum meðan áleigutímabili stendur. Bílaleigan áskilur sér rétt til að krefja leigutaka umþessar sektir, ásamt því að taka sér umsýsluþóknun fyrir meðhöndlungreiðslunnar og fyrir upplýsingagjöf til viðkomandi yfirvalda. Öll verð eruákvörðuð af bílaleigunni.

3.11.                Leigutaka er hvorki heimilt að láta framkvæmaneinar viðgerðir eða breytingar á ökutækinu eða öðrum aukabúnaði sem leigður eraf bílaleigunni, né er leigutaka heimilt að láta neinn annan en bílaleigunaframkvæma nokkra vinnu á ökutækinu án fyrirliggjandi samþykkis frábílaleigunni.

3.12.                Leigutaka er óheimilt að nota ökutækið til aðflytja farþega gegn greiðslu, lána ökutækið til þriðja aðila sem ekki erskráður í leigusamningi eða endurleigja ökutækið.

3.13.                Leigutaka er ekki undir neinum kringumstæðumheimilt að ferðast með ökutækið út fyrir Ísland.

 

4.     Ökutækinu skilað

4.1.  Leigutakiskal skila ökutækinu ásamt aukahlutum, sem og valbúnaði (eins og vardekki,verkfærum, hleðslusnúrum, rafmagnstenglum, staðsetningarbúnaði og WiFi-búnaði)í sama ástandi og hann tók við þeim. Bílaleigan gerir ráð fyrir eðlilegu sliti,með tilliti til þeirrar vegalengdar sem leigutaki hefur ferðast og lengdarleigutímabils. Bílaleigan mun bæta öllum kostnaði vegna skemmda sem finnast áökutækinu við þá upphæð sem leigutakinn greiðir fyrir leigutímabilið ogbílaleigan mun gjaldfæra kreditkort leigutakans fyrir þessari upphæð. Öll verðeru ákvörðuð af bílaleigunni.

4.2.  Bílnumverður að vera skilað með jafn miklu eldsneyti og var í bílnum þegar hann varsóttur, nema ef að “fyrirfram greitt eldsneyti” valmöguleikinn sé tekinn. Ef aðbílnum er ekki skilað með jafn miklu eldsneyti þá er gjald tekið fyrireldsneytið sem vantar. “Greitt við skil” eldsneyti inniheldur þjónustugjald oger ákveðið af leigustöðinni. Ef “fyrirfram greitt eldsneyti” valmöguleikinn ervalinn þarf ekki að fylla tankinn fyrir skil en ekki er endurgreitt fyrirónotað eldsneyti nema ef að bílnum sé skila með fullum tanki, þá er “fyrirframgreitt eldsneyti” valmöguleikinn endurgreiddur að fullu.

4.3.  Efsamkomulag er ekki um annað skal leigutaki skila ökutækinu, og öllumvalfrjálsum aukahlutum sem hann tók á leigu, á þeim stað sem tilgreindur er íleigusamningnum fyrir tilsetta dagsetningu og tíma. Sé ökutækinu ekki skilað áumsömdum stað á tilsettum tíma, er lögreglu eða bílaleigunni heimilt að takaökutækið í sínar vörslur, fyrirvaralaust og á kostnað leigutakans. Framlengingleigu er háð samþykki bílaleigunnar og því að hægt sé taka heimild ákreditkorti leigutaka fyrir kostnaðinum við framlenginguna. Framlengi leigutakiekki leigutímabilið og er meira en 29 mínútum of seinn að skila ökutækinuframlengist leigutímabil hans og hann verður krafinn um gjald fyrir aukadag,þar á meðal fyrir aukahluti og tryggingar, fyrir hvern dag þar til ökutækinu erskilað.

4.4.  Skilileigutakinn ökutækinu utan afgreiðslutíma ber hann ábyrgð á ökutækinu þar tilstarfsmaður hefur yfirfarið ökutækið eftir að hann tekur við lyklunum.Leigutaki skal:

4.4.1.     skilja alla aukahluti eftir ífarangursgeymslunni/skottinu (staðsetningarbúnað, WIFI o.s.frv.).

4.4.2.     Ganga frá ökutækinu á öruggan og tryggan máta áskilastað.

4.4.3.     Skilja lykla eftir í öryggishólfi sem er aðfinna hjá bílaleigunni. Leigutakinn er ábyrgur fyrir öllum sektum sem lagðareru á ökutækið vegna þess hvernig hann gekk frá ökutækinu.

4.4.4.     Leigutakinn skal skila ökutækinu á athafnasvæðibílaleigunnar nema bílaleigan hafi samþykkt annað.

4.5.  Leigutakinnfellst á að bílaleigan geti krafið hann um allan kostnað sem til fellur meðan áleigutímabili stendur með gjaldfærslu á kreditkortið hans. Sé misbrestur á aðþessi samningur sé uppfylltur áskilur bílaleigan sér rétt til að grípa tillagalegra ráðstafana til innheimtu, sem leigutaki ber fjárhagslega ábyrgð á.

 

5.     Skyldur bílaleigu

5.1.  Bílaleiganskal afhenda ökutækið í góðu og ökuhæfu ástandi, réttilega skattlögðu og skráðuí samræmi við lög nr. 65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja.

5.2.  Bílaleiganskuldbindur sig til að hafa ávallt starfsábyrgðartryggingu.

5.3.  Bílaleiganskal upplýsa leigutaka um innihald leigusamningsins og þær skyldur semleigutaki tekur á sig við undirritun samningsins.

5.4.  Bílaleiganskal leita allra leiða til að upplýsa leigutaka um íslensk umferðarlög,umferðarskilti og ólöglegan ökumáta, eins og að aka utan vega. Bílaleigan skalvekja sérstaka athygli á hættu sem stafar af dýrum á vegum.

5.5.  Komitil bilunar ökutækisins vegna eðlilegs slits mun bílaleigan útvega annaðökutæki eins fljótt og auðið er eða tryggja að viðgerðir fari fram hið fyrsta.Þetta hefur ekki áhrif á greiðslu leigunnar eða önnur gjöld sem falla til áleigutímabilinu. Við slíkar aðstæður ber bílaleigan ekki ábyrgð á kostnaði,eins og gistingu, flugmiðum eða öðrum útlögðum kostnaði.

5.6.  Bílaleiganer ekki ábyrg fyrir tapi eða skemmdum á eigum sem geymdar eru inni í ökutækinu.

 

6.     Almennir skilmálar

6.1.  Viðaukarog breytingar á leigusamningnum, skilmálum og skilyrðum og ástandsskýrsluökutækis skulu vera skriflegar.

6.2.  Íslensklög gilda um samninga þá sem gerðir eru á grundvelli ofangreindra skilmála, þarmeð taldar bótakröfur sem kunna að vera gerðar. Gildir það bæði um grundvöll ogútreikning bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvelli bótaábyrgðar utansamninga.

6.3.  Ágreiningurmilli aðila er varðar þennan leigusamning og/eða skilmála hans skal lagðurfyrir áfrýjunarnefnd neytendamála og Samtök ferðaþjónustunnar.

6.4.  Teljisteitthvert ákvæði eða skilmálar leigusamningsins ógildir eða ekki hægt aðframfylgja þeim, skulu samningurinn og skilmálar hans að öðru leyti vera áframí fullu gildi og framfylgjanlegir.

 

7.     Óviðráðanleg ytri atvik (Force Majeure)

Hvorugur samningsaðilileigusamningsins ber ábyrgð gagnvart hinum á töfum eða misbresti á að uppfyllasamningsskyldur sínar samkvæmt samningnum og skilmálum hans, að undanskyldriskyldunni til að greiða peninga, sem verða vegna óviðráðanlegra ytri atvika,þar á meðal en ekki eingöngu vegna eldsvoða, jarðskjálfta, eldinga, verkfalla,vinnustöðvunar, styrjaldar, uppreisnar eða hryðjuverka (óviðráðanleg ytri atvik(force majeure)). Þetta gildir meðan á slíku atviki stendur og í þann tíma áeftir sem er sanngjarnt að ætla aðilanum til að halda áfram að framfylgjasamningnum. Sá aðili sem ekki getur framfylgt skyldum sínum skal tilkynna hinumaðilanum um það komi til óviðráðanlegra ytri atvika (force majeure).

8.     Gildandi lög og lögsaga

8.1.  Leigusamningurinnog skilmálar hans og skilyrði skulu túlkaðir í samræmi við lög á Íslandi. Komitil ágreinings eða deilna vegna eða í tengslum við leigusamninginn og/eðaskilmála hans fallast samningsaðilar á að reyna eftir fremsta megni að leysa úrþeim ágreiningi eins fljótt og auðið er.

8.2.  Komitil ágreinings eða deilna vegna eða í tengslum við leigusamninginn og/eðaskilmála hans, sem aðilum tekst ekki að leysa, skal málið rekið fyrirvarnarþingi bílaleigunnar, á Íslandi.

 

9.     Notkun á persónuupplýsingum leigutaka.

9.1.  Bílaleigannotast við persónuupplýsingar leigutaka til að veita honum leiguþjónustu. Þettagetur einnig innihaldið viðvaranir vegna veðurs. Bílaleigan notast við persónuupplýsingarleigutaka til að ákvarða hvort hún skuli veita leigutaka þjónustu íframtíðinni, að fengnu ótvíræðu samþykki leigutaka fyrir slíkri notkun ápersónuupplýsingum hans. Þar á meðal getur verið um að ræða kannanir og/eðaönnur markaðssetning í gegnum textaskilaboð og/eða tölvupóst.

9.2.  Bílaleiganmun afhenda persónuupplýsingar leigutaka, að því marki sem lög leyfa og efnauðsyn krefur að fengnu ótvíræðu samþykki leigutakans:

9.2.1.     Meðlimum bílaleigu Avis, sem staðsettir eruinnan eða utan Evrópu, en aðeins að því marki sem nauðsynlegt er til að veitaleiguþjónustu, og Wizard Co. Inc., eiganda bókunarkerfisins, sem staðsettur erí Bandaríkjunum, en aðeins að því marki sem nauðsynlegt er til að afgreiðabókun leigutakans í gegnum bókunarkerfið. Þegar svo ber undir er allrasanngjarnra varúðarráðstafana gætt til að vernda upplýsingarnar.

9.2.2.     Löggæsluyfirvöldum, staðaryfirvöldum ogBílastæðasjóði, hafi þessir aðilar rétt til slíkra upplýsinga samkvæmt lögumeða í tilgangi lögmætra hagsmuna bílaleigunnar, til dæmis til að framfylgjaleigusamningnum milli aðila.

9.2.3.     Þriðju aðilum sem starfa fyrir höndbílaleigunnar við kröfustýringu eða innheimtu skulda sem leigutaki skuldarbílaleigunni.

9.2.4.     Þriðju aðilum sem annast sannvottun áökuskírteinum.

9.2.5.     Þriðju aðilum sem framkvæma neytendakannanirfyrir hönd bílaleigunnar sem bílaleigan notar til að bæta þjónustu sínagagnvart leigutökum.

9.2.6.     Leigutakinn hefur rétt til að biðja um aðgang aðþeim persónuupplýsingum sem bílaleigan hefur um hann og, ef ástæða þykir til,biðja um að persónuupplýsingar séu leiðréttar, þeim breytt, sé lokað eða þærfjarlægðar. Við ákveðnar kringumstæður hefur leigutakinn rétt til að mótmælaúrvinnslu á persónuupplýsingum, sem og rétt til að flytja upplýsingarnar.Leigutaki skal í þessu tilliti snúa sér til bílaleigunnar.

9.3.  Persónuupplýsingarleigutaka eru eingöngu geymdar eins lengi og þörf krefur til að uppfyllaupprunalegan tilgang með söfnun þeirra. Eins og 7. grein laga nr. 65/2015 umleigu skráningarskyldra ökutækja kveður á um skal bílaleigan varðveita leigusamninginní a.m.k. 3 ár. Í vissum tilfellum kunna persónuupplýsingarnar að vera geymdar íallt að sjö ár, í samræmi við lög um bókhald nr. 145/1994.

9.4.  Bílaleigan,Stólabílar ehf., eins og hún er nefnd í leigusamningnum, er ábyrgðaraðiliþeirra persónuupplýsinga sem unnið er með. Samskiptaupplýsingar bílaleigunnarmá finna í leigusamningnum.

9.5.  Leigutakihefur rétt á að bera fram kvörtun til Persónuverndar ef hann telur að úrvinnslapersónuupplýsinga brjóti í bága við lög.

10.  Greiðslur

Þegar leigutakinn skrifar undirleigusamninginn fellst hann á að bílaleigan gjaldfæri allan kostnað sem tilfellur á meðan á leigutímabili stendur á kreditkortið hans.

11.  Skráning

11.1.                Leigutakinn er sérstaklega upplýstur að ökutækiðkann að vera útbúið með staðsetningarmerkingu og skráningarbúnaði til aðstaðsetja ökutæki bílaleigunnar í tilvikum þegar ökutækinu stolið eða ekkiskilað á bílaleiguna, í tilvikum þar sem bílaleigan þarf að staðsetja ökutækiþegar um slys eða bilun er að ræða eða til að senda út viðvaranir til hópa á ákveðnumsvæðum vegna slæmra veðurskilyrða. Úrvinnsla upplýsinganna er nauðsynleg fyrirlögmæta hagsmuni bílaleigunnar og til að vernda mikilvæga hagsmuni leigutakans.Upplýsingar frá staðsetningarbúnaði og/eða skráningarbúnaði verða ekki notaðarí neinum öðrum tilgangi.

11.2.                Þegar ökutækinu hefur verið skilað eftir aðleigutímabilið er á enda, er upplýsingunum sem safnað hefur verið meðstaðsetningarbúnaðinum og/eða skráningarbúnaðinum eytt eða þær varðveittar áformi sem kemur í veg fyrir auðkenningu leigutakans.

 

12.  Tilþeirra sem skilmálar og skilyrði eiga við um

12.1.                Skilmálarnir og skilyrðin eiga við um allaleigutaka. Í tilfellum þar sem þarf að skrá aukaökumann eða - ökumenn þarfeinnig að framvísa eða sýna ökuskírteini aukaökumannsins.

12.2.                Aukaökumaður eða -ökumenn verða að vera skráðirhjá bílaleigunni við upphaf leigutímabilsins. Aukaökumenn eru skráðir fyrirallt leigutímabilið og gjald til greiðslu er því til samræmis, allt að þvíhámarkstímabili sem á að gjaldfæra. Aðeins þeir einstaklingar sem eru skráðir íleigusamningnum mega aka ökutækinu sem tekið er á leigu. Skilmálarnir ogskilyrðin eiga ekki við ef ökutækinu er ekið af öðrum einstaklingum en þeim semeru skráðir í leigusamningnum.

12.3.                Sé farið yfir hámarksfjölda farþega sem skráðurer fyrir ökutækið í samningnum ná skilmálar og skilyrði ekki yfirumframfarþegana.